WhatsApp incorpora la función de


    

             Google Go: A lighter, faster way to search - אפליקציות ב-Google Play
              כתיבת ביקורת
          והמלצות בגוגל             


 
               
 
 
תקנון האתר - ד.ס שירותים

אנחנו כאן כדי לתת שרות אישי ומכל הלב!
ניתן ליצור קשר במייל,בווטצאפ או בטלפון
 
1. כללי
 
א. אתר האינטרנט ד.ס שירותים (להלן: האתר) שפותח ומופעל עי דודו ספיר (להלן: ד.ס שירותים), משמש כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל, בין היתר באמצעות השתתפות במכירות אישיות ואחרות (להלן:  מכירות).
גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 
 
2. אודות המכירות  
 
א)      ד.ס שירותים מאפשרת לך לרכוש מוצרים ושירותים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים, ממיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל.
בעלי החנויות, בתי העסק ומפעיליהם (להלן: הספקים) מציעים באתר מוצרים ושירותים למכירה בדרכים שונות.
ב)         עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג דף מכירה הכולל את השם המסחרי של החנות או הספק, המוצר או השירות המוצע למכירה, מחיר המחירון של המוצר או השירות המוצע למכירה ככל ובמידה שנמסר לד.ס שירותים  מהספק המוכר את המוצר וכן את מחיר המכירה (להלן דף המכירה).
 
חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מעמ במידה וחל תשלום מעמ על העסקה לפי כל דין, אלא אם צוין מפורשות אחרת.
 
ג)         טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות (להלן: פעולה) נדרש תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא ובנוסף יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שידרשו. בשלב זה הופך המשתמש למבצע הפעולה (להלן: הלקוח או מבצע הפעולה). כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
 
ד)     מיד לאחר ביצוע הפעולה תבצע ד.ס שירותים בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה עי חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. במידה שאושרה, תירשם ההזמנה במחשבי שירותים  וניתן יהיה לראות את ההזמנה תחת הקישור כרטיס לקוח שבאתר, כ- 12 שעות לאחר סיום המכירה. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום הליך המכירה.
חשוב להבהיר כי ההרשמה ל ד.ס שירותים מהווה אישור מצד מבצע הפעולה להיכלל ברשימת לקוחות ד.ס שירותים, אשר נמנים על תפוצת הדיוור הישיר של ד.ס שירותים. .
יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את ד.ס שירותים ו/או הספקים. הרישום שנרשם במחשבי ד.ס שירותים יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות
חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות ל ד.ס שירותים בבקשה לשינוי פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים.
ד.ס שירותים, תבצע את השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. בגין פעולה זו יחוייב מבצע הפעולה, בנוסף לכל עמלה נוספת שיכול שתיגבה על ידי חברת האשראי, בעמלה בגובה 2% (שני אחוזים) מסכום העסקה הכולל.
 
דע: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 
ה)        במקרה בו לא אושרה העסקה עי חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של ד.ס שירותים לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה עי מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה עי חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיו הספקים ו/או ד.ס שירותים זכאים לבטל את ההזמנה.
ו)          במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, יצור עמו נציג ד.ס שירותים קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי עי מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה עי חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג ד.ס שירותים  יצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של ד.ס שירותים בתוך 7 ימים ממועד הפניה, יהיו הספקים ו/או ד.ס שירותים זכאים לבטל את ההזמנה.     
ז)         הספקים יציגו באתר פרטים כגון תיאור המוצר/שירות, מחיר המוצר/שירות, אחריות על המוצר וזמן אספקה בקשר עם מוצריהם ושירותיהם וכל פרט אחר הנדרש להצגה על פי כל דין.
 
 
 
.3 שיטות המכירה
 
(א)       מכירה רגילה
(1)       מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
(2)       מבצע הפעולה בוחר מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקניה בהתאם להוראות באתר.
(3)       במכירה רגילה רשאי מבצע הפעולה למסור את פרטי כרטיס האשראי באמצעות הטלפון. לצורך כך עליו להשלים את הליך המכירה ולבחור באופן התשלום את האפשרות לפיה נציג לקוחות של ד.ס שירותים יצור עמו קשר טלפוני. מכירה תחשב כמושלמת רק לאחר שנוצר קשר טלפוני בין נציג ד.ס שירותים לבין מבצע הפעולה בה ימסור מבצע הפעולה את פרטי האשראי ויקבל את אישור הנציג כי המכירה הושלמה.
יובהר ויודגש כי השלמת הליך מכירה באמצעות הטלפון כאמור, מותנה בכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי אצל הספק בעת השלמת הליך המכירה.
 
 
 
 
 
 
4. מועדי המכירה
 
א).        במכירה רגילה ניתן לרכוש מוצרים 24 שעות ביממה 365 יום בשנה, עד גמר המלאי.
יובהר ויודגש כי משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את ד.ס שירותים  ו/או הספקים. מבצע פעולה יחשב כזוכה גם אם לא קיבל הודעה בדואר האלקטרוני, מכל סיבה שהיא.
 
זכור: חוק הגנת הצרכן, התשמא - 1981 (להלן: חוק הגנת הצרכן), קובע כי במידה שבחרת לבטל את העסקה שלא עקב פגם בנכס נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין הנכס או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך לגביהם, רשאים ד.ס שירותים ו/או הספקים לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
 
5.  אספקת/הובלת המוצרים
 
א)         ד.ס שירותים ו/או הספקים (לפי העניין) ידאגו לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, במועד שנכתב באתר.
ד.ס שירותים ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים באתר, של המוצרים או השירותים. ד.ס שירותים ו/או הספקים מתחייבים לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.
ב)         ד.ס שירותיםשירותים ו/או הספקים לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוב. בכל מקרה תוגבל אחריותה של ד.ס שירותים בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של ד.ס שירותים או מי מטעמה ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. ד.ס שירותים ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח על כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא
ג)         באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית ד.ס שירותים ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
ד)         דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל ד.ס שירותים ו/או הספקים יהיו רשאים לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.
ה)        התקנון של רשות הדואר לישראל או של כל גוף אחר באמצעותו ד.ס שירותים או הספקים מבצעים את ההובלה והאספקה של המוצרים או השירותים יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע. ויודגש, משלוח באמצעות שליח יעשה עד הבית או עד סניף הדואר, אולם ביישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים וכיוצב, עשוי המוצר להיות מסופק לסניף הדואר הקרוב ליישוב או למזכירות הישוב וכיוצב , ותתקבל הודעה על כך בבית הלקוח.
ו)          זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים באתר ד.ס שירותים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .(ימי א עד ה, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)
ז)         דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית ד.ס שירותים ו/או הספקים לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.
ח)        רוכש מוצר יהיה רשאי לאסוף את המוצר מהספק אם על פי מדיניות הספק ניתן לעשות זאת. לברור האם ניתן לאסוף את המוצרים ישירות מהספק, מקום ומועד האיסוף יש לפנות ישירות לספק ממנו נרכש המוצר.
איסוף המוצר חייב להתבצע בתוך 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. זוכה במכירה שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, תבוטל זכייתו.
ט)         בעת אספקת המוצר, רשאים ד.ס שירותים ו/או הספקים ו/או מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 
דע:       בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה שלא עקב פגם במוצר נשוא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר או בין השירות לבין הפרטים שנמסרו לך ובמידה והמוצר נשלח זה מכבר, על מבצע הפעולה להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לספק ממנו נרכש המוצר ועל חשבונו.   
 
 י)         יובהר ויודגש, מקום ביצוע העסקה, לכל דבר ועניין, יחשב כמקום מושבו של הספק, גם במקרה בו בחר לקוח שרכש מוצר, לקבל את המוצר בדואר או באמצעות שליח.
יא)        במקרה של אספקת מוצר ו/או שירות הדורשים רישום על פי כל דין, יבוצע הרישום על שם הלקוח שנרשם למכירה ובהתאם לפרטים כפי שנמסרו על ידו בעת ההרשמה. רישום המוצר או השירות על שם אדם או גוף אחר כפוף להסכמת הספק ואין ד.ס שירותים יכולה להבטיח כי הסכמה שכזו תינתן.

.6 שירות לקוחות
 
א)         בשאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים בחנויות כולל בשאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר,למידע על תפעול המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגי הספק הרלוונטי.
ב)         פרטי הספקים ואופן ההתקשרות אליהם נמצאים בקישור אודות הספק המופיע בצידו של העמוד הראשי בכל בדף הספק באתר
ג)         לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של ד.ס שירותים בדואר אלקטרוניdudusapir@gmail.com, או בטלפון.
נציגי שירות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 
. 7כשרות להשתמש באתר
 
א)         כל משתמש רשאי להשתתף בהליך המכירה על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
(1)       המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
(2)       המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל
(3)       המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל עי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
(4)       המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.
 (5)      חל איסור מוחלט על הספקים ו/או על עובדיהם ו/או על מי שקשור עימם מלהשתתף במכירות של הספק באתר.
 
ב)         מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ד.ס שירותים, רשאית למנוע ממבצע פעולה מלהשתתף במכירות באתר ו/או מלהגיש הצעות, באמצעות חסימתו בכל אחד מהמקרים הבאים:
(1)       מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
(2)       מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
(3)       מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;
(4)       מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ד.ס שירותים ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג כלשהו.
(5)       בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג ו/או לסחור בו.
 
             
 
. 8 שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש
 
א)         כדי לרכוש מוצר או שירות ו/או כדי לתת הצעה במכירות, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר תלווה אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. לאחר מכן הנך מתבקש לספק מידע נוסף לצורך ביצוע העסקה, כגון שם, כתובת, כתובת אלקטרונית, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
ב)         המידע הנל יועבר לספק ממנו ביקשתם לבצע את הרכישה, וזאת כדי לאפשר את ביצוע הרכישה. ד.ס שירותים  אינה אחראית לכל שימוש שיעשה עי הספק במידע שהועבר לו.
מעבר לשימוש הנל ד.ס שירותים מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאתכם אלא אם כן הדבר נדרש עפי דין או כדי למנוע שימוש לרעה. ד.ס שירותים תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
ג)         ד.ס שירותים נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע, עם זאת במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, ד.ס שירותים לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה        
 
 
.9  ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה
 
א)         מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
ב)         ביטול של עסקה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות לספק ממנו נרכש המוצר ו/או השירות ו/או באמצעות ד.ס שירותים.
ג)         תוצאות הביטול עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה עסקה עקב פגם בנכס נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין
הנכס או בין השירות, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת הספק, יחזיר הספק למבצע הפעולה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה דמי ביטול כלשהם; קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות הספק במקום שבו נמסר לו הנכס, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה.
ד)         תוצאות הביטול שלא עקב פגם:
ביטל מבצע הפעולה את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, יחזיר הספק למבצע הפעולה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי מבצע הפעולה, יבטל את חיובו של מבצע הפעולה בשל העסקה ולא יגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר הנכס נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
יובהר ויודגש כי דמי הביטול יכול שיגבו עי הספק או עי ד.ס שירותים.
קיבל מבצע הפעולה את הנכס נושא העסקה או החוזה, ידאג להחזרת הנכס לספק במקום עסקו, על חשבון מבצע הפעולה, והוא הדין לגבי נכס כלשהו שקיבל מבצע הפעולה בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר בזאת כי מבצע הפעולה יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את הנכס, וזאת במידה והנכס נשוא העסקה או החוזה נשלח מהספק לחברת השילוח
 
יובהר ויודגש: ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, עי מבצע הפעולה, כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.
 
דע: לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצעה להם הרכבה, אלא באישור מראש של הספק.
           
ה)        אין בתוצאות הביטול כדי לגרוע מזכותו של הספק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
ו)          האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
ז)         האמור בסעיף זה אינו בא להטיל על ד.ס שירותים אחריות כעוסק בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
ח)        ד.ס שירותים תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
(1)       במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
(2)       במידה שלא תתקבלנה הצעות עבור המוצרים/ שירותים המוצעים למכירה;
(3)       אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה ממשתמשים את היכולת להוסיף ולהשתתף במכירה באופן תקין.
(4)       במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.
(5)       אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הזוכים ו/או מי מהם ו/או צד ג כלשהו.
 
הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ההרשמה למכירה.
 
ו)          אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השירות אזל מהמלאי, רשאים ד.ס שירותים ו/או הספקים לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור ד.ס שירותים ו/או הספקים ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
 
כשלון תמורה:
ז)         ד.ס שירותים מתחייבת כי בכל מקרה של ביטול עסקה עי הלקוח עקב כשלון תמורה מלא, תפעל ד.ס שירותים לספק ללקוח מוצר חלופי, שווה ערך, לאחר קבלת ההודעה בכתב מהלקוח, בדבר הביטול והסיבות לביטול העסקה כאמור.
לא הצליחה ד.ס שירותים לספק מוצר חלופי הולם, תשיב לרוכש את מלוא הכסף ששולם על ידו בפועל לספק, ובלבד שהרוכש ביטל את העסקה אל מול חברת האשראי ד.ס שירותים הצהרה חתומה על ידו, הכוללת את פרוט כל התשלומים שהוציא.
 
 
 
 
 .11תנאים נוספים
 
א)         פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בקריות וחיפה בלבד.
 

(ב)       התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 01.12.2007 וניתן לשינוי בכל עת עי ד.ס שירותים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 .12אחריות על מיטות עיסוי
האחריות לשנה בלבד!
האחריות על מיטות העיסוי תינתן רק על בסיס המיטה
כלומר תחתית העץ במיטה ועל רגלי המיטות, כולל רעשים ושברים.
אין אחריות על בייגלה או שבר במתקן הבייגלה
אין אחריות  על ריפוד המיטה.
אין אחריות על תיק הנשיאה.
במידה וישנם בעיות על הקונה להביא או לשלוח את המיטה לד.ס שרותים בקרית אתא כדי לבדוק, לתקן ואף להחליף את המיטה.במידה והחבילה לא הגיעה ליעדה מכל מיני סיבות, יש להמתין שהחבילה תחזור לד.ס שרותים ואז יהיה ניתן לשלוח חבילה חדשה בתוספת מחיר משלוח רשום או שליחים.
כמו כן ניתן לבטל את העסקה ולהחזיר לקונה את כספו.
במידה והחבילה לא הגיעה ליעדה וגם לא לד.ס שרותים, לא יוחזר כספו של הלקוח, מפני שהאחריות על הלקוח.


14. זיכוי עבור ביטול

הזכות לבטל עסקה צרכנית מותנית בהתקיימותם של 3 תנאים בסיסיים:

  1. הצרכן החזיר את המוצר (הטובין) לבית העסק ממנו נקנה;

  2. המוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש (לדוגמא: חיבור מיקרוגל לחשמל או הרכבת ריהוט ייחשבו לעשיית שימוש במוצר) החזרת מוצר באריזה מקורית תהווה ראיה כי לא נעשה שימוש במוצר;

  3. בגין המוצר שולם סכום העולה על 50 ₪.

החזרת התמורה:

עסקה (עליה חלות הוראות התקנות) שבוטלה ע"י הצרכן, תזכה אותו בקבלת מלוא התמורה ששילם (בתנאי שהציג חשבונית או סרט קופה או הוכחה אחרת המעידים על ביצוע העסקה), בניכוי דמי ביטול ובכפוף להוראות הבאות:

א.      צרכן שנדרש לרכוש מוצרים לצורך קבלת שירות זכאי להחזירם לחנות אף אם נעשה בהם שימוש ובלבד שלא נפגמו;

ב.       אם בוצעה התקנה של טובין המשמש לשירות, ישלם הצרכן את דמי ההתקנה עד לסכום של 100 ₪;

ג.        אם בוטלה עסקה מתמשכת,  בה הוחל מתן השירות, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בגין השירות שניתן עד ליום הביטול.

ד. כדי לקבל זיכוי, על הלקוח להחזיר את הציוד שהוזמן ע"י שליח מטעמו, שליח של בית העסק (בתוספת תשלום), בדואר רשום או בעצמו לבית העסק. 
לקוח שמשתמש בשרותי חברת המשלוחים של ד.ס שרותים צריך להמתין עד שהחבילה תחזור לבית העסק ורק אז יזוכה.

 
קנייה מהנה, מדודו ספיר- ד.ס שירותים.
 
 
 

דוקטור שיווק-ייעוץ וליווי שיווקי לעסקים